MEN‹ NYIT
MEN‹ ZŃR

Zakres przewidywanych us³ug

Utworzenie zintegrowanego systemu kierowania zwiedzaj¬Īcymi w zamku, 21 wieczne instalacje, oprowadzanie typu audio guide, terminale z ekranami dotykowymi

Nasi zwiedzaj¬Īcy, przy pomocy otrzymanych przy zakupie bilet√≥w urz¬Īdze√Ī audio guide, b√™d¬Ī mogli w spos√≥b nowatorski uzyskiwa√¶ informacje na poszczeg√≥lnych stacjach wystawy, s¬≥uchaj¬Īc ich przez s¬≥uchawki, oraz czytaj¬Īc je na ekranach dotykowych terminali. Sale i atrakcje – w spos√≥b przyj√™ty w muzeach zachodnioeuropejskich – oznaczone s¬Ī liczbami wzrastaj¬Īcymi w kolejno¬∂ci zwiedzania, do kt√≥rych przypisali¬∂my teksty obja¬∂niaj¬Īce w audio guide. Op¬≥ata za korzystanie z audio guide (przewodnika) zawarta jest w bilecie wst√™pu. ¬£atwe w u¬Ņyciu urz¬Īdzenia typu smartfon mo¬Ņna ustawi√¶ na oprowadzanie w j√™zykach w√™gierskim, angielskim i niemieckim.

Interpretacj√™ widok√≥w wystawy u¬≥atwiaj¬Ī r√≥wnie¬Ņ interaktywne panele ekran√≥w dotykowych, gry laserowe i wiele instalacji. Napisane przyst√™pnie, ¬≥atwe do zrozumienia teksty i bogato ilustrowane oblicze wystawy zapewniaj¬Ī doros¬≥ym r√≥¬Ņnorodne mo¬Ņliwo¬∂ci zdobywania wiedzy, a dzieciom nauk√™ w formie zabawy.

Opr√≥cz sta¬≥ych i okresowych wystaw, oczekujemy naszych go¬∂ci przez ca¬≥y rok z licznymi dodatkowymi us¬≥ugami oraz seri¬Ī kolorowych imprez opartych na ofercie miejscowych tradycji i gastronomii. Do dyspozycji naszych go¬∂ci stoi szeroka oferta maksymalizuj¬Īcych wra¬Ņenia program√≥w edukacyjnych i zaj√™ciowych. Stosujemy si√™ do wymaga√Ī naszych go¬∂ci poprzez elastyczny czas pracy, oferty wed¬≥ug indywidualnych potrzeb i aktywny wykwalifikowany personel.

Warsztat pedagogii muzeum b√™dzie s¬≥u¬Ņy¬≥ do urz¬Īdzania lekcji i zabawowych zaj√™√¶ dla grup i klas szkolnych. Tematyka b√™dzie skoncentrowana na zapoznaniu z Tolcsva i okolic¬Ī, oraz historii dawnych mieszka√Īc√≥w zamku, rodzin Szirmay i Waldbott.

Próbka oferty programowej pedagogii muzeum:

Imprezy na zamku

Utworzona w trakcie rozwoju przestrze√Ī imprez kulturalnych i spo¬≥eczno¬∂ciowych b√™dzie r√≥wnie¬Ņ s¬≥u¬Ņy¬≥a do urz¬Īdzania indywidualnie organizowanych spotka√Ī rodzinnych i przyjacielskich oraz konferencji na wyje¬ľdzie. Sala ozdobna, daj¬Īca miejsce imprezom kulturalnym, odzyska w trakcie odnowienia swoj¬Ī dawn¬Ī ¬∂wietno¬∂√¶. Organizowanie mniejszych imprez, rozm√≥w i spotka√Ī b√™dzie mo¬Ņliwe w salach sekcyjnych zamku. O gastronomi√™ – pocz¬Īwszy od sandwiczy a¬Ņ do uczt weselnych - zatroszcz¬Ī si√™ nasza kawiarnia i partnerzy.

Zamek b√™dzie w przysz¬≥o¬∂ci organizowa√¶ r√≥wnie¬Ņ i samodzielnie programy przez ca¬≥y rok. Oferta centrum odwiedzania b√™dzie si√™ stosowa¬≥a do imprez opartych o miejscowe zwyczaje gastronomiczne.

Sklep z pami¬Ītkami i kawiarnia

W sklepie z pami¬Ītkami czekamy na odwiedzaj¬Īcych z drobnymi ozdobami zwi¬Īzanymi z zamkiem i Tolcsva, literatur¬Ī edukacyjn¬Ī, oraz produktami miejscowego rzemios¬≥a. Ponadto, rozporz¬Īdzaj¬Īcy nowoczesn¬Ī struktur¬Ī produkt√≥w sklep z upominkami bazuje na wyrobach wytwarzanych na miejscu – a w szczeg√≥lno¬∂ci na winach z Tolcsva.

Przewidywane otwarcie: grudzie√Ī

 PŠlyŠzati dokumentŠciů
ťs projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastťlyprogram Kft.