MEN NYIT
MEN ZR

Tre¶æ wystawy

Tolcsva jest jednym z najbogatszych w zabytki osiedlem regionu kulturalnego Tokaj-hegyalja, stanowi±cym czê¶æ ¶wiatowego dziedzictwa od 2002 roku, Tutaj znajduje siê odnawiany obecnie zamek Szirmay—Waldbott, który od koñca 2015 roku bêdzie s³u¿y³ o¶ciom, jako centrum zwiedzania i centrum imprez kulturalnych.

Centralnym celem wystawy zamkowej jest przedstawienie zajmuj±cej historii dawnej rezydencji szlacheckiej i rozgrywaj±cych siê kiedy¶ pomiêdzy jej ¶cianami dni codziennych i ¶wi±tecznych ¿ycia jej w³a¶cicieli, rodzin szlacheckich Szirmay i Waldbott. Odwiedzaj±cy, przechodz±c przez poszczególne sale uzyskuje wgl±d w ¿ycie zamku za po¶rednictwem oprowadzania typu audioguide i wielostronnych, zbudowanych wokó³ ciekawostek tre¶ci poprzez ekrany dotykowe terminali. Obok sali tematycznych, umeblowanie trzech pomieszczeñ: sali ozdobnej, biblioteki i salonu mêskiego zosta³o zrekonstruowane kopiami mebli wykonanych na podstawie zdjêæ archiwalnych. Kiedy wiêc przechodzimy przez odtworzone zgodnie z duchem czasu, przywo³uj±ce prze³om wieków sale, sami stajemy siê urzeczeni atmosfer± zamku.

Sala ozdobna

Jest to najwiêksze i najbardziej reprezentatywnie urz±dzone centralne pomieszczenie budynku. Tutaj przyjmowano najwa¿niejszych go¶ci, urz±dzano przyjêcie rodzinne i spotkania przyjacielskie: zarêczyny, bale, koncerty, ¶wiêta bo¿ego narodzenia, oraz tutaj podawano posi³ki dla wielu osób.

By³a to miejsce przedstawiania najwiêkszych warto¶ci rodzinnych, na przyk³ad starodawnych portretów, i tutaj przy posi³kach wystawiano na pokaz drogie komplety sztuæców i naczyñ. Wybudowana w stylu klasycystycznym przez rodzinê Szirmay, a nastêpnie urz±dzona przez Waldbott-ów zgodnie z gustami z pocz±tku wieku sala, zosta³a ponownie umeblowana na podstawie dwóch zachowanych fotografii.

Historia zamku — Waldbott - Szirmay

Przechodz±c tras± zwiedzania i s³uchaj±c oprowadzania typu audioguide mo¿emy poznaæ historiê zamku i rodzin jego dwu szlacheckich w³a¶cicieli: historiê rodzin Szirmay i barona Waldbott. Na przestrzeni wieków budynek mia³ ³±cznie siedmiu nastêpuj±cych po sobie w³a¶cicieli Szirmay i dwóch Waldbott. W³a¶ciciele pojawiaj± siê przed zwiedzaj±cymi na instalacjach przestrzennych, zaprojektowanych przy u¿yciu ich obrazów olejnych, natomiast rodziny posiadaczy przedstawiaj± dwa olbrzymie drzewa rodzinne. Przez wziernik natomiast mo¿emy „zerkn±æ w przesz³o¶æ”: widzimy fotografiê archiwaln± sali bêd±cej niegdy¶ salonem damskim wraz z jej oryginalnym wyposa¿eniem.

Zamki w Tolcsva

W Tolcsva znajduj± siê obecnie cztery zamki i jeden dworek, ale w przesz³ych stuleciach by³o w tej miejscowo¶ci dalsze pó³ tuzina rezydencji, których jednak ju¿ nie ma. W sali znajduje siê instalacja mapy interaktywnej, wykonanej przy u¿yciu szczegó³owej mapy katastralnej dawnego miasteczka wiejskiego z 1866-roku, na której przez dotkniêcie konturów poszczególnych rezydencji szlacheckich mo¿na wywo³aæ na monitorze historiê danego zamku i dworku, jego obraz archiwalny, a je¿eli budynek stoi, to jego obecne zastosowania, oraz to, kto mieszka³ w¶ród jego ¶cian w 1866-roku – czyli, ¿e w tym jednym roku mo¿emy ca³kiem dok³adnie okre¶liæ, kim byli mieszkañcy Tolcsva, i je¿eli pozosta³y po nich ¼ród³a archiwalne, to mo¿emy równie¿ te osoby scharakteryzowaæ.

Szlachecki styl ¿ycia

Ze stylem ¿ycia rodzin arystokratycznych i szlacheckich wi±za³o siê organicznie kierowanie gospodarzeniem maj±tku, dzia³anie w administracji komitatu i pañstwa, oraz branie udzia³u w s±dzeniu, piastowanie godno¶ci oraz ró¿ne dzia³alno¶ci spo³eczne i spêdzania wolnego czasu, takie jak bale, urodziny, wesela, polowania, jazda konna i odwiedziny u ¼róde³. W tej sali uzyskamy obraz tego stylu ¿ycia.

Dzieciñstwo w zamku

Dziêki przedstawionym fotografiom rodzinnym czujemy siê jeszcze bli¿ej niegdysiejszych mieszkañców zamku.

Archiwalna fotografia hu¶tawki Anny i Fryderyka Waldbott o¿ywa w tej sali za po¶rednictwem ruchomej instalacji, podczas gdy my mo¿emy poznaæ dni powszednie arystokratycznych dzieci, oraz ich rozrywki i przebieg edukacji.

¦lub arystokraty

W trakcie wystawy, na przyk³adzie wesela urz±dzonego przez Heda Waldbott na zamku w 1907-roku, zyskujemy wgl±d w ¶luby arystokratyczne z prze³omu wieku, i ich ¶cis³y protokó³, ale mo¿emy równie¿ poznaæ potrawy spo¿yte na tym ¶lubie w Tolcsa przy pomocy drukowanej karty menu, któr± znaleziono w archiwum podczas badañ.

Instalacja sali przedstawia te¿ go¶ci weselnych. Przy pomocy interaktywnej gry laserowej mo¿emy zmapowaæ wiêzi rodzinne i przyjacielskie w¶ród osób zaproszonych na ¶lub. Kto natomiast jest ciekaw ówczesnych materia³ów sukienek panny m³odej i druhny, mo¿e ich tutaj nawet dotkn±æ.

Kaplica

Nie zachowa³a siê fotografia archiwalna wygl±du kaplicy zamkowej, ale pozosta³a ówczesna pocztówka, która przedstawia szybê okienn± obrazuj±c± sam± Mariê Pannê kaplicy i na jej podstawie mo¿na by³o wiarygodnie zrekonstruowaæ tê szybê w trakcie restauracji.

Biblioteka

Bogato zdobiona neorenesansowa boazeria i rega³y na ksi±¿ki biblioteki zamkowej szczê¶liwie siê zachowa³y równie¿ i w dziesiêcioleciach po upañstwowieniu zamku, i teraz po restauracji oczekuj± zwiedzaj±cych w oryginalnej pompie.

Najbardziej dekoracyjnym elementem sali jest jej kasetonowy drewnianym sufit, na którym mo¿na zobaczyæ w sumie osiemna¶cie herbów rodzinnych; s± to herby przodków twórców sali bibliotecznej barona Fryderyka Waldbott i jego ¿ony baronowej Heleny Beust, a zale¿no¶ci pomiêdzy herbami i przodkami, go¶cie mog± mapowaæ w sposób wra¿eniowy przy pomocy gry na interaktywnym terminalu.

Salon mêski

Oryginalna boazeria salonu na szczê¶cie pozosta³a do dzi¶, tak wiêc teraz odrestaurowana sala czeka na odwiedzaj±cych. Zniszczone meble i przedmioty wystroju sali zosta³y uzupe³nione na podstawie wielu zachowanych, pasuj±cych do siebie niemal panoramicznie fotografii archiwalnych. Pozosta³e do dzisiaj dokumenty rodzinne stanowi± malowid³a umieszczone w supraportach ponad drzwiami, które obrazuj± te trzy zamki, gdzie cztery siostry Waldbott wysz³y za m±¿. Ten system relacji przedstawia gra dzia³aj±ca na interaktywnym terminalu.

Wiernie odrestaurowanie i urz±dzone zgodnie z zasadami konserwatorskimi, odpowiadaj±ce trendom turystyki wra¿eniowej 21 wieku, a zarazem oparte na rzetelnych badaniach archiwalnych Centrum zwiedzania zamku Szirmay—Waldbott dziêki wystawianym tre¶ciom dostarcza trwa³ego prze¿ycia zarówno dzieciom jak i doros³ym w Tolcsva, jednej z najpiêkniejszych miejscowo¶ci Tokaj-hegyalja.

Zapraszamy serdecznie równie¿ i Ciebie!Plyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.