MEN NYIT
MEN ZR

Slovenský

Predstavenie projektu - podrobnosti

CENTRUM PODUJATÍ TURISTIKY DEDIÈSTVA A KULTÚRY V KA©TIELI SZIRMAY—WALDBOTT V OBCI TOLCSVA ROZMANITOS« ®IVOTA V HEGYALJA V MINULOSTI A V SÚÈASNOSTI Struèné predstavenie projektu Názov projektu: "Centrum podujatí turistiky dedièstva a kultúry v ka¹tieli Szirmay—Waldbott v obci Tolcsva" Identifikaèné èíslo projektu v sú»a¾i: ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0107 Získané granty: Majiteµ/navrhovateµ: Tolcsva Község Önkormányzata/Samospráva obce Tolcsva Miesto projektu: Tolcsva, Kossuth Lajos utca 37., hrsz. 371...

Obsah výstavy - podrobnosti

Najbohat¹ou osadou na historické pamiatky kultúrnej krajiny Tokaj, ktorá je súèas»ou svetového dedièstva od roku 2002, je Tolcsva. Nachádza sa tu ka¹tieµ Szirmay—Waldbott, momentálne pod rekon¹trukciou, ktorý od konca roku 2015 ako náv¹tevnícke centrum a centrum kultúrnych podujatí èaká náv¹tevníkov...

Rozsah oèakávaných slu¾ieb - podrobnosti

Výstavba integrovaného systém riadenia náv¹tevníkov v ka¹tieli, in¹talácie na úrovni 21. storoèia, audio sprievodca, terminály s dotykovou obrazovkou. Náv¹tevníci so zariadením audio sprievodcu, ktoré dostali pri nákupe vstupeniek získajú informácie s novým prístupom, prostredníctvom slúchadiel, resp. na jednotlivých bodoch výstavy èítaním, na termináloch s dotykovou obrazovkou. Sály a atrakcie - podobne, ako v múzeách západnej Európy...
Plyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.