MEN NYIT
MEN ZR

Rozsah oèakávaných slu¾ieb

Výstavba integrovaného systém riadenia náv¹tevníkov v ka¹tieli, in¹talácie na úrovni 21. storoèia, audio sprievodca, terminály s dotykovou obrazovkou

Náv¹tevníci so zariadením audio sprievodcu, ktoré dostali pri nákupe vstupeniek získajú informácie s novým prístupom, prostredníctvom slúchadiel, resp. na jednotlivých bodoch výstavy èítaním, na termináloch s dotykovou obrazovkou. Sály a atrakcie - podobne, ako v múzeách západnej Európy - oznaèujú èíslice v rastúcom poradím, k nim boli priradené informaèné texty audio sprievodcu. Poplatok za pou¾ívanie audio sprievodcu zahàòa cena vstupenky. ¥ahko pou¾ívateµné zariadenia na báze inteligentných telefónov je mo¾né nastavi» na audio sprievodcu v maïarskom, anglickom a nemeckom jazyku.

To, èo náv¹tevník videl na výstave mô¾e interpretova» pomocou interaktívnych panelov s dotykovou obrazovkou, laserových hier a viacerých in¹talácií. ¥ahko pochopiteµné texty, napísané v èitateµnej forme, a bohato ilustrovaný výstavný dizajn poskytuje pre dospelých rozmanité príle¾itostí na získanie vedomostí a de»om hravé formy uèenia.

Okrem trvalých a doèasných výstav èakáme náv¹tevníkov rôznymi ïal¹ími slu¾bami, rovnako ako pestrým radom podujatí, zalo¾ených na miestnej tradícii, kulinárskej ponuke. ©iroká ¹kála vzdelávacích programov a programov poskytujúcich maximálny zá¾itok je k dispozícii pre na¹ich náv¹tevníkov. Flexibilným èasovým rozvrhom, individuálne prispôsobenou ponukou a proaktívnymi pracovníkmi vychádzame v ústrety na¹im hos»om.

V dielni pre múzeopedagogiku bude mo¾né usporiada» hravé krú¾ky, vyuèovacie hodiny pre skupiny a ¹kolské triedy. Témy sa zameriavajú na spoznanie obce Tolcsva a okolia, ako aj na históriu ka¹tieµa a jeho obyvateµov, rodín Szirmay a Waldbott.

Uká¾ky z na¹ej ponuky v oblasti múzeopedagogiky:

Podujatia v ka¹tieli

Kultúrne, spoloèenské a komunitné priestory, ktoré majú by» vytvorené v rámci investície budú vhodné aj pre rodinné a priateµské stretnutia organizované individuálne, alebo pre usporiadanie výjazdových konferencií. Slávnostná sieò poskytujúca priestor pre kultúrne podujatia získa» spä» v priebehu rekon¹trukcie svoju bývalú slávu. Pre organizovanie podujatí s men¹ím poètom úèastníkov, alebo pre usporiadanie stretnutí, rokovaní poskytnú mo¾nos» men¹ie siene ka¹tieµa. O pohostenie - poènúc od oblo¾ených chlebíèkov a¾ po svadobnú hostinu - sa postará na¹a kaviareò ako aj na¹i partneri.

V budúcnosti ka¹tieµ po celý rok bude realizova» aj programy vo vlastnej organizácii. Ponuka náv¹tevníckeho centra sa bude harmonizova» s akciami, ktorých základ tvoria regionálne a miestne gastronomické tradície.

Darèekový obchod a kaviareò

Darèekový obchod èaká svojich náv¹tevníkov drobnými ozdobnými predmetmi spojenými s hradom a obcou Tolcsva, náuènou literatúrou, a produktmi miestnych remeselníkov. Darèekový obchod s modernou produktovou ¹truktúrou okrem toho stavia na výrobky vyrobené na mieste - a to najmä na vína z Tolcsva.

Oèakávané otvorenie v decembriPlyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.