MEN NYIT
MEN ZR

Predstavenie projektu

CENTRUM PODUJATÍ TURISTIKY DEDIÈSTVA A KULTÚRY
V KA©TIELI SZIRMAY—WALDBOTT V OBCI TOLCSVA

ROZMANITOS« ®IVOTA V HEGYALJA
V MINULOSTI A V SÚÈASNOSTI

Struèné predstavenie projektu

Názov projektu:
"Centrum podujatí turistiky dedièstva a kultúry
v ka¹tieli Szirmay—Waldbott v obci Tolcsva"

Identifikaèné èíslo projektu v sú»a¾i:
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0107

Získané granty:

Majiteµ/navrhovateµ:
Tolcsva Község Önkormányzata/Samospráva obce Tolcsva

Miesto projektu:
Tolcsva, Kossuth Lajos utca 37., hrsz. 371

Rozvoj ka¹tieµa, ako turistickej atrakcie má tri hlavné piliere:

Siene ka¹tieµa spåòajú dvojitú funkciu, èiastoène slú¾ia ako výstavný priestor, niektoré siene mô¾u by» tie¾ vyu¾ité ako priestor pre kultúrne podujatia.

V ka¹tieli pod pamiatkovou ochranou sa zachovala v pôvodnom stave bohato zdobená, drevom oblo¾ená miestnos» veµkého salónu a kni¾nice v neorenesanènom ¹týle a doskové parkety bývalého dámskeho salónu.

Profesionálny obsah a slu¾by investície

Neziskové prvky projektu

Ziskové prvky projektuPlyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.