MEN NYIT
MEN ZR

Pøedstavení projektu

CENTRUM PRO TURISTIKU HISTORICKÉ DÌDICTVÍ A KULTURNÍ AKCE V ZÁMEÈKU SZIRMAY-WALDBOTT

PESTROST ®IVOTA V HEGYALJA V MINULOSTI I V SOUÈASNOSTI

Krátké pøedstavení projektu

Název projektu:
CENTRUM PRO TURISTIKU HISTORICKÉ DÌDICTVÍ A KULTURNÍ AKCE V ZÁMEÈKU SZIRMAY-WALDBOTT

Soutì¾ní identifikátor projektu:
ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0107

Získaná podpora:

Majitel / správce projektu:
Samospráva obce Tolcsva

Místo projektu:
Tolcsva, ulice Kossuth Lajos. è. 37., sup. è. 371

Rozvoj zámeèku na turistické lákadlo je zalo¾ené na tøech hlavních pilíøích:

Místnosti v zámeèku splòují dvojí funkci, zèásti slou¾í jako výstavní prostor, ale èást prostorù je vedle toho mo¾né pou¾ít i jako prostor pro kulturní akce.

V zámeèku , který je národní historickou památkou, zùstaly zachovalé skoro ve svých pùvodních formách bohatì ozdobené místnosti nìkdej¹ího velkého salonu a knihovny, s døevìným obkladem v neorenesanèním stylu, jako¾ i tabulové parkety nìkdej¹ího dámského salonu.

Odborný obsah a slu¾by rozvoje

Neziskové projektové prvky

Ziskové projektové prvkyPlyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.