MEN NYIT
MEN ZR

Okruh budoucích oèekávaných slu¾eb

Vybudování integrovaného náv¹tìvního managementu prùvodu, terminály s dotykovou obrazovkou v zámeèku, instalace pro 21. století, audiu guide prùvod, terminály s dotykovými displeji

Na¹i náv¹tìvníci prostøednictvím audio guide pøístroje, který obdr¾í pøi zakoupení lístku, dostanou na jednotlivých stanovi¹tích výstavy informace v novátorském konceptu, prostøednictvím sluchátek, respektive ètením na dotykových displejích. Místnosti a pozoruhodnosti - zpùsobem, který je obvyklý v muzeích v Západní Evropì - oznaèují èísla, zvy¹ující se ve smìru pochùzky, k nim jsme pøiøadili audio guide informaèní texty. Poplatek za pou¾ívání audio guide je zahrnut v cenì vstupenky. Pøístroje s lehkou manipulací, zalo¾ené na chytrých telefonech, lze nastavit na prùvod v maïarském, anglickém a nìmeckém jazyce. 

Interpretaci zále¾itostí, vidìných na výstavì napomáhají interaktivní panely s dotykovou obrazovkou, laserové hry a nìkolik instalací. Snadno interpretovatelné texty, napsané v beletrické formì a bohatì ilustrovaný image výstavy nabízejí pro dospìlé rozsáhlé mo¾nosti na získávání informací a pro dìti hravou formu uèení se.

Kromì stálých a doèasných výstav budeme na¹e hosty oèekávat nespoèetním mno¾stvem doplòkových slu¾eb, jako¾ i pestrou sérií akcí, zalo¾ených na místních tradicích a gastronomické nabídce, v prùbìhu celého roku. Pro na¹e hosty je k dispozici výbìr programù s cílem maximalizace zá¾itkù a poskytování informací. Po¾adavkùm na¹ich hostù se sna¾íme vyhovìt flexibilním harmonogramem, nabídkou ¹itou na individuální míru a proaktivním týmem odborníkù.

Dílna muzejní pedagogiky bude vhodná pro skupiny a ¹kolní tøídy na uspoøádání hravých akcí a vyuèovacích hodin. Tématikou se soustøeïuje na poznání Tolcsva a jejího okolí, jako¾ i historie zámeèku a jeho nìkdej¹ích obyvatel, rodin Szirmayovcù a Waldbottovcù.

Pøíklady na¹í nabídky muzejní pedagogiky:

Akce v zámeèku

Kulturní a spoleèenský prostor, který se vybuduje v rámci rozvoje bude dále vhodný pro uspoøádání individuální organizovaných rodinných a pøátelských setkání a externích konferencí. Aula, která poskytne prostor pro kulturní akce, v rámci rekonstrukce nabude zpìt svou nìkdej¹í lesk. Na uspoøádání akcí, rozhovorù, setkání s men¹ím poètem úèastníkù bude poskytnuta mo¾nost v sekèní místnosti zámeèku. O poho¹tìní - poèínaje sendvièi a¾ po hojné svatební hostiny - se postará na¹e kavárna a na¹i partneøi.

Zámeèek bude v budoucnu celoroènì organizovat programy i v samostatné re¾ii. Nabídka Náv¹tìvnického centra bude kompatibilní s regionálními a místními gastronomickými akcemi.

Prodejna suvenýrù a kavárna

V prodejnì suvenýrù na na¹e hosty èekají malé ozdobné pøedmìty související s zámeèkem a Tolcsva, informaèní literatura a produkty místních øemeslníkù. Kromì toho, základními produkty v prodejnì suvenýrù s moderní produktovou strukturou budou místní produkty - zejména vína z Tolcsva.

Pøedpokládané otevøení: prosinecPlyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.