MEN NYIT
MEN ZR

Obsah výstavy.

Najbohat¹ou osadou na historické pamiatky kultúrnej krajiny Tokaj, ktorá je súèas»ou svetového dedièstva od roku 2002, je Tolcsva. Nachádza sa tu ka¹tieµ Szirmay—Waldbott, momentálne pod rekon¹trukciou, ktorý od konca roku 2015 ako náv¹tevnícke centrum a centrum kultúrnych podujatí èaká náv¹tevníkov.

Výstava v ka¹tieli je zameraná na prezentáciu histórie starej ¹µachtickej rezidencie a medzi týmito múrmi odohrávajúceho ¾ivota, v¹edných dní a sviatkov bývalých majiteµov, ¹µachtických rodín Szirmay a Waldbott. Náv¹tevník prechádzajúci sieòami prostredníctvom audio sprievodcu a terminálov s dotykovou obrazovkou mô¾e nahliadnu» do ¾ivota ka¹tieµa, sprístupnením rozmanitých obsahov zoradených po línii zaujímavostí. Okrem tematických siení e¹te v troch miestnostiach - v slávnostnej sieni, v kni¾nici a v pánskom salóne - bolo rekon¹truované zariadenie s kópiami nábytku na základe zachovalých archívnych snímok; prechádzajúc cez dobovo verne obnovené siene evokujúce prelom storoèia, aj nás oèarí atmosféra ka¹tieµa.

Slávnostná sieò

Je to najväè¹ia, najreprezentatívnej¹ie vytvorená ústredná miestnos» budovy. Prijali tu najprestí¾nej¹ích náv¹tevníkov, usporiadali rodinné a priateµské stretnutia: zásnuby, plesy, koncerty, Vianoce a tu bolo prestreté, keï sa veµa osôb stretlo pri stole.

Bolo to miestom prezentácie najväè¹ích rodinných klenot, napríklad portrétov predkov, alebo sa tu vystavovali aj drahé súpravy pou¾ité pri stole. Sieò vytvorená Szirmayovcom v klasicistickom ¹týle, potom Waldbottovcom zariadená podµa dobového vkusu na prelome storoèia bola znovu zariadená na základe dvoch zachovalých archívnych fotografií.

História ka¹tieµa Szirmay—Waldbott

Sledujúc trasu prehliadky a pri poèúvaní audio sprievodcu sa mô¾eme oboznámi» s históriou ka¹tieµa a jeho majiteµov, dvoch ¹µachtických rodín, Szirmayovcov a barónskej rodiny Waldbottovcov; budova po stároèia mala celkovo siedmich po sebe nasledujúcich majiteµov z rodiny Szirmayovcov a dvoch majiteµov z rodiny Waldbottovcov. Majitelia sú zobrazení pre náv¹tevníkov na priestorových in¹taláciách pou¾itím olejomalieb s ich podobizòami, rodiny majiteµov znázoròujú dva obrovské rodokmeni. Cez „kukátko“ mô¾eme akoby nazrie» spä» do minulosti, vidíme archívny obraz miestnosti s originálnym zariadením, kedysi slú¾iacej ako dámsky salón.

Ka¹tiele v obci Tolcsva

V obci Tolcsva sa v súèasnosti nachádzajú ¹tyri ka¹tiele, ale v minulých storoèiach bolo ich zopár, ktoré u¾ dnes neexistujú. Interaktívna mapa in¹talácie bola pripravená pou¾itím veµmi detailnej katastrálnej mapy bývalého poµnohospodárskeho mesteèka z roku 1866, na ktorej sa pri dotyku obrysu jednotlivých ¹µachtických sídiel na monitore zobrazí história, archívny obraz daného ka¹tieµa alebo kúrie; pokiaµ budova stojí, potom jej súèasné vyu¾itie, ïalej aj to, ¾e v roku 1866 kto ¾il za múrmi budovy - to znamená, ¾e vo vz»ahu k tomuto konkrétnemu roku vieme úplne presne urèi», ¾e akí µudia ¾ili v obci Tolcsva, ak sa zachovali o nich archívne pramene, mô¾eme naèrtnú» aj ich charakter.

Spôsob ¾ivota ¹µachticov

Spôsob ¾ivota aristokratických a ¹µachtických rodín bol organicky prepojený s vedením hospodárstva na statku, aktívnou úèas»ou v ¹tátnej správe ¾upy a celej krajiny ako aj v súdnictve, vykonávaním rôznych funkcií, ïalej s rôznymi spoloèenskými a rekreaènými aktivitami, ako sú plesy, oslavy narodenín, svadby, poµovaèky, jazda na koni a náv¹teva kúpeµov. V tejto sieni sa mô¾eme nahliadnu» do tohto spôsobu ¾ivota.

Detstvo v ka¹tieli

Prostredníctvom vystavených rodinných fotografií sa cítime by» e¹te bli¾¹ie k bývalým obyvateµom ka¹tieµa.

Pomocou mobilnej in¹talácie sa o¾ivuje archívna fotografia, na ktorej sa hojdajú Anna a Frigyes Waldbott, pritom sa mô¾eme dozvedie», ako strávili v¹edné dni deti aristokratov, ako sa zabávali, uèili.

Svadba aristokratov

V rámci výstavy máme mo¾nos» vidie» cez svadbu Hedy Waldbottovej, ktorá bola v ka¹tieli v roku 1907, aké boli aristokratické svadby na prelome storoèia, ich tesné protokoly, ale na základe tlaèenej karty s menu, objavenej v archívnych výskumoch sa mô¾eme dozvedie» aj to, aké jedlá boli podané na tejto svadbe v Tolcsva.

In¹talácia tejto siene nám predstaví aj svadobných hostí, interaktívnou laserovou hrou mô¾eme zmapova» aj príbuzenské a priateµské vz»ahy medzi pozvanými osobami. Kto je zvedavý na látku ¹iat nevesty a dru¾ièiek, mô¾e sa ich aj dotknú».

Kaplnka

O kaplnke v ka¹tieli sa archívna fotografia nezachovala, ale sklenené okno kaplnky zobrazujúce Pannu Máriu sa zachovalo na dobovej pohµadnici, podµa nej v súèasnej rekon¹trukcii bolo mo¾né vierohodne rekon¹truova» sklenené okno.

Kni¾nica

V ka¹tieli sa na¹»astie zachovalo bohato ozdobené neorenesanèné drevené oblo¾enie a nábytok kni¾nice aj po desa»roèiach po znárodnení, teraz po re¹taurovaní èakajú náv¹tevníkov v ich pôvodnej kráse.

Najdekoratívnej¹ia èas» miestnosti je kazetový drevený strop, kde je zobrazených celkom osemnás» rodinných erbov; sú to erby predkov baróna Frigyesa Waldbotta a jeho man¾elky, barónky Helen Beustovej, vz»ah medzi predkami a erbami mô¾u zmapova» náv¹tevníci zá¾itkovým spôsobom, pomocou hry na interaktívnom terminálu.

Pánsky salón

Pôvodné drevené oblo¾enie salónu sa na ¹»astie dodnes zachovalo, teraz, po re¹taurovaní sieò èaká náv¹tevníkov. Znièený nábytok bol doplnený na základe archívnych fotografií, ktoré bolo mo¾né takmer panoramaticky pospája». Dodnes zachovalé rodinné dokumenty sú obrazy umiestnené nad dverami (supraporty), ktoré zobrazujú tri ka¹tiele, kde ¾ili ¹tyri vydaté sestry Waldbottové. Tento systém vz»ahov je spracovaný v hre na interaktívnom terminálu.

Náv¹tevnícke centrum Ka¹tieµ Szirmay-Waldbott v obci Tolcsva, dobovo verne obnovený podµa zásad pamätníctva, s výstavou vytvorenou obsahovo v súlade s trendmi zá¾itkovej turistiky 21. storoèia, zároveò v¹ak na základe autentických archívnych výskumov, poskytuje trvalý zá¾itok ako pre deti, tak aj pre dospelých v Tolcsva, v jednej z najkraj¹ích obcí Tokaj-hegyalja.

Srdeène Vás èakáme!Plyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.