MEN NYIT
MEN ZR

Obsah výstavy

Jednou z nejbohat¹ích obcí na kulturní památky Kulturní zemì Tokaj-hegyalja (podhorská oblast Tokaj) je Tolcsva. Zde se nachází zámeèek Szirmay-Waldbott, který je v souèasnosti v rekonstrukci a který od konce roku 2015 bude oèekávat své náv¹tìvníky jako centrum pro náv¹tìvníky a centrum pro kulturní podujatí.

Støedobodem výstavy zámeèku je pøedstavení vzru¹ující historie nìkdej¹í ¹lechtické rezidence, jako¾ i ¾ivota, v¹edních dní a svátkù, odehrávajících se mezi jejími stìnami její nìkdej¹ích majitelù, ¹lechtických rodù Szirmay a Waldbott. Pøi procházce pøes sálu získá náv¹tìvník pohled do ¾ivota zámeèku díky pestrým obsahem vytvoøeným kolem zajímavostí, které jsou dostupné prostøednictvím audio guidového doprovodu a terminálù s dotykovým displejem. Kromì tematických místnostech byl nábytek ve tøech místnostech, v aule, v knihovnì a v pánském salonu zrekonstruovaný kopiemi nábytku na základì uchovaných archivních obrazù, pøi procházce místnostmi zrekonstruovanými zpùsobem vìrným dané doby, které vyvolávají náladu pøelomu století i nás unese atmosféra zámeèku.

Aula

Je to nejvìt¹í, centrální místnost budovy, zaøízená v nejreprezentativnìj¹ím stylu. Zde se pøijímali nejhodnotnìj¹í náv¹tìvy, organizovali se rodinné a pøátelské setkání: zásnuby, bály, koncerty, Vánoce, jako¾ i zde se podávala strava s velkým poètem úèastníkù.

Zde bylo místo pro vystavení nejvìt¹ích rodinných pokladù, napøíklad portrétù pøedkù, jako¾ i zde byla vystavena drahá jídelní souprava, pou¾ívaná pøi jídle. Sál, kterou Szirmayovci vytvoøili v klasickém stylu a Waldbotti zaøídili v souladu s vkusem období poèátku století, byla opìt zaøízená na základì zachovaných dvou archivních fotografií.

Historie zámeèku Szirmay-Waldbott

Pøi následování trasy náv¹tìvy, pøi poslechu audioguidového doprovodu, mù¾eme poznat historii zámeèku a její majitelù, dvou ¹lechtických rodù Szirmayovcùa baronù Waldbottovcù, budova mìla celkem sedm, po sobì následujících majitelù Szirmayovcù, následnì dvou Waldbottovcù. Majitelé jsou pro náv¹tìvníky zobrazení prostøednictvím instalací, umístìných v prostoru, navr¾enými prostøednictvím pou¾ití jejich olejomaleb a rodiny majitelù jsou pøedstaveny prostøednictvím dvou obrovských stromových rodokmenù. A pøes „kukátko", jak bychom se dívali zpátky do minulosti, mù¾eme vidìt archivní obraz místnosti, která kdysi slou¾ila jako dámský salon, s jejím pùvodním zaøízením.

Zámeèky v Tolcsva

V Tolcsva se v souèasnosti nacházejí ètyøi zámeèky a kurie, ale v minulých stoletích stálo v obci dal¹ích pùl tuctu ¹lechtických sídel, které v souèasnosti ji¾ neexistují. V místnosti byla vyhotovena interaktivní mapa instalace prostøednictvím pou¾ití mimoøádnì podrobné katastrální mapy nìkdej¹ího polního mìsteèka z roku 1866, která pøi dotyku kontur jednotlivých ¹lechtických rezidencí zobrazí historii, archivní obrazy daného zámeèku a kurie, a pokud budova stojí i v souèasnosti, tak její souèasné vyu¾ití , jako¾ i to, ¾e kdo bydlel v roce 1866 mezi stìnami budovy - èili v tomto jednom roce zcela pøesnì mù¾eme urèit, ¾e kdo bydlel v Tolcsva a pokud zùstaly o nich archivní zdroje, tyto osoby mù¾eme i charakterizovat.

©lechtický ¾ivot

K ¾ivotu rodin patøících mezi vysokou a støední ¹lechtu organicky patøilo øízení hospodáøství panství, úèast v ¾upních, jako¾ i v celostátních orgánech, tak v soudnictví, zastávání úøadù, jako¾ i rùzné spoleèenské a volnoèasové èinnosti, jako jsou bály, narozeninové oslavy, svatby, myslivectví, je¾dìní a náv¹tìva lázní. V této místnosti získáme náhled do stylu ¾ivota.

Dìtství v zámeèku

Prostøednictvím rodinných fotografií se mù¾eme cítit k nìkdej¹ím obyvatelùm zámeèku je¹tì blí¾e.

Pomocí pohybové instalace v místnosti o¾ije archivní fotografie Anny a Frigyes Waldbottovcù, souèasnì mù¾eme poznat ka¾dodenní ¾ivot dìtí z vysoké ¹lechty, jejich zábavu a proces uèení.

©lechtická svatba

V rámci výstavy získáme pohled do svateb vysoké ¹lechty pøes svatbu Hedy Waldbottové, poøádané v roce 1907, do jejich pøísného protokolu, ale mù¾eme poznat i jídla, konzumovány na této tolcsvaiskej svatbì, prostøednictvím ti¹tìné menu karty, která se na¹la pøi bádání v archivech.

Instalace v místnosti pøedstaví i svatebèany, prostøednictvím interaktivní laserové hry mù¾eme zmapovat pøíbuzenské a pøátelské vztahy mezi hosty, pozvanými na svatbu. A kdo je zvìdaví na látky, z nich¾ byly vyhotoveny ¹aty nevìsty a dru¾ièek, zde se jich mù¾e dotknout.

Kaple

O zaøízení kaple zámeèku nezùstaly archivní fotografie, ale sklenìné okno kaple, které znázoròuje Pannu Marii, zùstalo zachováno na dobové pohlednici, sklenìné okno bylo mo¾né na základì ní zrekonstruovat ovìøeným zpùsobem v rámci souèasné rekonstrukce. 

Knihovna

Bohatì zdobené neorenesanèní døevìné fazety knihovny zámeèku, její knihovny ¹»astným zpùsobem zùstaly zachovalé i v desetiletích po jejím zestátnìní a nyní, po jejich zrestaurování oèekávají náv¹tìvníky v jejich pùvodní kráse.

Nejpompéznìj¹í èástí místnosti je kazetový døevìný strop, na kterém se nachází spolu osmnáct rodinných erbù, tyto erby jsou erby pøedkù Fridricha Waldbotta a jeho ¾eny, baronky Hedviky Beust, hosté si mohou souvislosti mezi pøedky a erby zmapovat zá¾itkovým zpùsobem, prostøednictvím hry, nacházející se na interaktivním terminály.

Pánský salon

Originální døevìný obklad salonu se ¹»astným zpùsobem zachoval a¾ dodnes, tím pádem tato místnost èeká na své hosty zrestaurována. Znièené pøedmìty zaøízení a doplòky byly doplnìny na základì zachovaných archivních fotografií o místnosti, které do sebe zapadaly skoro panoramatickým zpùsobem. Dokumenty rodinné historie, které se dodnes zachovaly, jsou obrazy, umístìné v supraportech nad dveømi, které zobrazují ty tøi zámeèky, kam se vydali ètyøi sestry Waldbottové. Tento systém kontaktù zpracovává hra, bì¾ící na interaktivním terminálu.

Náv¹tìvní centrum zámeèku Szirmay-Waldbott, který byl zrestaurován v souladu s principy historických památek, v dobovém stylu, prostøednictvím výstavního obsahu, zalo¾eného v souladu s trendy zá¾itkové turistiky 21. století, ale souèasnì zalo¾eného na výzkumech uskuteènìných v archivech, poskytuje nezapomenutelné zá¾itky tak pro dìti, tak pro dospìlé, v jednom z nejkrásnìj¹ích obcí Tokaj-hegyalja, v Tolcsva.

S radostí oèekáváme i Vás!Plyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.