MEN NYIT
MEN ZR

èe¹tina

Pøedstavení projektu - podrobnosti

CENTRUM PRO TURISTIKU HISTORICKÉ DÌDICTVÍ A KULTURNÍ AKCE V ZÁMEÈKU SZIRMAY-WALDBOTT PESTROST ®IVOTA V HEGYALJA V MINULOSTI I V SOUÈASNOSTI Krátké pøedstavení projektu Název projektu: CENTRUM PRO TURISTIKU HISTORICKÉ DÌDICTVÍ A KULTURNÍ AKCE V ZÁMEÈKU SZIRMAY-WALDBOTT Soutì¾ní identifikátor projektu: ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0107 Získaná podpora: Majitel / správce projektu: Samospráva obce Tolcsva Místo projektu: Tolcsva, ulice Kossuth Lajos. è. 37., sup. è. 371...

Obsah výstavy - podrobnosti

Jednou z nejbohat¹ích obcí na kulturní památky Kulturní zemì Tokaj-hegyalja (podhorská oblast Tokaj) je Tolcsva. Zde se nachází zámeèek Szirmay-Waldbott, který je v souèasnosti v rekonstrukci a který od konce roku 2015 bude oèekávat své náv¹tìvníky jako centrum pro náv¹tìvníky a centrum pro kulturní podujatí....

Okruh budoucích oèekávaných slu¾eb - podrobnosti

Vybudování integrovaného náv¹tìvního managementu prùvodu, terminály s dotykovou obrazovkou v zámeèku, instalace pro 21. století, audiu guide prùvod, terminály s dotykovými displeji. Na¹i náv¹tìvníci prostøednictvím audio guide pøístroje, který obdr¾í pøi zakoupení lístku, dostanou na jednotlivých stanovi¹tích výstavy informace v novátorském konceptu...
Plyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.